Celem główny w ciągu realizacji zadania było podniesienie gotowości i kompetencji środowiska lokalnego, tj. samej młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i osób dorosłych oraz władz lokalnych, instytucji, organizacji i innych podmiotów do wspólnych działań edukacyjno-integracyjnych sfinalizowanych wdrożeniem lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, poszerzającej przestrzeń do rozwijania jej potencjału kompetencyjnego, prorozwojowych postaw oraz roli w życiu publicznym. W toku dynamicznego procesu wydarzeń w trakcie realizacji zadania wyewoluowała idea powstania pierwszego lokalnego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych. Był to program wspierający działalność młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej, pod patronatem Mrągowskiego Forum Młodzieży i Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE”, ze wsparciem finansowym Gminy Miasto Mrągowo oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Fundusz był realizowany jako zadanie publiczne zlecone organizacji pozarządowej, przy czynnym współudziale młodzieży. Na skalę województwa jest to pierwszy taki lokalny program wspierania inicjatyw młodzieżowych. Mrągowskie Forum Młodzieży w ciągu 9 miesięcy zrzeszyło 15 młodzieżowych organizacji i grup nieformalnych, w których aktywnie działało ponad 60 młodych osób w wieku 13-25 lat. Wzrost inicjatywności, wiedzy, kompetencji oraz otwartości młodzieży z 40-osobowej grupy bezpośrednich uczestników projektu znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w ankietach
pre- i postkompetencji, wywiadach indywidualnych, raportach coachingowych i ankietach szkoleniowych. Spośród 10 zrealizowanych inicjatyw 7 miało swoją kontynuację w formie: dwóch start-upów przedsiębiorczości młodzieżowej, stawiających pierwsze kroki we własnej działalności gospodarczej ze wsparciem Fundacji „ALE”, 3 planowane wydarzenia w „lepsze wykorzystywanie potencjału Mrągowa dla rozwoju i zwiększenia możliwości społeczeństwa związanego z miastem”, postanowiło skupić się na 3 celach na 2019 rok:
1. powołaniu Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych
2. stworzeniu networkingowej strony internetowej moderowanej przez młodzież z myślą o promowaniu aktywnej młodzieży
3. stworzeniu Strefy Młodzieży w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej, tj. zagospodarowaniu poddasza budynku na miejsce spotkań dla wszystkich młodych Mrągowian i animacji poprzez działające MFM.
Zadanie publiczne realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020: „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018r.