Grupa You Can Fly, działająca od ponad roku z własnej inicjatywy na terenie Cieszyna, a za sprawą liderki Zuzanny również na terenie Mrągowa i Mikołajek, boryka się z doświadczeniem nierównego traktowania w próbach podejmowania dialogu z dorosłym otoczeniem na temat ważny dla siebie i rówieśników – równości płci w szkołach.

Stąd już krok do sformułowania głównego celu naszego projektu: podniesienie gotowości i kompetencji uczestników (młodzieży szkolnej w wieku 13-19 lat oraz decydentów: dyrektorów, nauczycieli i pozostałej kadry) do dialogu i współpracy na rzecz wprowadzania w środowiskach szkolnych równościowych standardów związanych z płcią, przede wszystkim przeciwdziałania dyskryminacji płciowej, seksualizacji i tabuizacji tych tematów, czyli zjawiska tzw. socjalizacji wstydu („tego się nie robi i o tym się nie mówi.”).

Wyartykułowana potrzeba bycia wysłuchanym przez kadrę pedagogiczną i włączonym w rozwiązywanie problemów w zakresie równego traktowania płci, dotyczy takich zjawisk jak:

– seksualizacja w szkołach, związana z nakładaniem norm, zasad, wymogów, potrzeb, wyglądu i zachowań, zgodnych z preferowanym wzorcem ról płciowych, w tym w sferze seksualności, jak również w sferze społecznej i edukacyjnej;

– przemocowe, dyskryminujące i stygmatyzujące zachowania uczniów wobec siebie z względu na płeć, w tym ostracyzm wobec zachowań i postaw uważanych jako zbyt feministyczne,

– problemy psychoseksualne i psychospołeczne młodzieży szkolnej, widoczne m.in. w zachowaniu w szkole, oraz nieadekwatny system reagowania/interwencji/pomocy.

Miejscem realizacji będzie Cieszyn, Mrągowo oraz sieć internetowa. Chcemy przygotować i przeprowadzić min. 50 wywiadów (bezpośrednich lub online) z uczniami szkół cieszyńskich i mrągowskich różnej płci, z różnych roczników, w tym uwzględniając osoby z mniejszymi szansami (np. osoby z niepełnosprawnościami). Wywiady przeprowadzą członkowie grupy YCF. Podczas wywiadów będziemy pytać m.in. o to:

– jakie sytuacje uważają za przykłady nierównego traktowania ze względu na płeć w szkole? – czy byli uczestnikami takich wydarzeń/sytuacji i w jaki sposób one na nich wpłynęły?

– jak oceniają sposoby rozwiązywania takich sytuacji/problemów w szkole, w tym jak oceniają rolę nauczycieli/kadry, uczniów, rodziców?

– czy sami rozmawiali na ten temat w szkole, z kim, jak oceniają efekty tych rozmów?

– co by zmienili, aby w ich szkole można było swobodnie, otwarcie i skutecznie rozmawiać o rozwiązywaniu problemów związanych z nierównym traktowaniem ze względu na płeć?

Takie same pytania zadamy w formie ankiety internetowej, którą wypromujemy na FB grupy YCF, oraz myMragowo na skalę min. powiatową – nie wiemy, ile zbierzemy odpowiedzi, jednak wraz z materiałem z wywiadów będą stanowić materiał wyjściowy do sformułowania głównych tematów seminariów.

Następnie zorganizujemy 2 Seminaria ,,Porozmawiajmy równo o równości płci”, a w obu wydarzeniach przewidujemy udział po 70 osób, w podziale na młodzież i tzw. decydentów. Na wydarzenie zostaną zaproszeni dyrektorzy i kadra szkół z powiatu i rodzice.

Pożądanym rezultatem seminariów będzie utworzenie tzw. planów dalszych działań równościowych w poszczególnych środowiskach szkolnych, pod hasłem „Tak równi jak różni”. Po przerwie wakacyjnej, we wrześniu i październiku, w szkołach, które podczas seminariów stworzyły swoje postulaty/szkice, chcemy zorganizować wizyty tutorskie, podczas których będziemy zachęcać do pójścia krok dalej i stworzenia własnego planu działań równościowych na cały rok szkolny.

Czas realizacji: 01.02.2022-31.10.2022

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja KA154-YOU – Działania wspierające uczestnictwo młodzieży

Fanpage You Can Fly