Projekt „Kierunek: SUKCES” nr RPWM. 11.01.01-28-0098/20

PRAWO PRACY-SZKOLENIA Katarzyna Roszkowska, Beneficjent projektu, wraz Fundacją Alternatywnej Edukacji „ALE”, zapraszają
do udziału w projekcie „Kierunek: SUKCES”

Co jest celem projektu?

Celem projektu jest zintegrowanie społeczne i podwyższona aktywność 30 osób dorosłych wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenach wybranych gmin woj. Warmińsko-mazurskiego; dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu udzielonemu w ramach w okresie od 10/2021 do 06.2022 r. skutkującym uzyskaniu kwalifikacji,/nabyciem kompetencji przez min. 20 Uczestników projekt, postępem aktywizacji społecznej u min. 34% uczestników projektu oraz zatrudnienie min 25% uczestników projektu (min. 12% OZN) w okresie do końca 09.2022 r.

Planowane efekty:
W szczególności zapraszamy osoby:
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • korzystające z POPŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa)
 • o niskich kwalifikacjach/ bez kwalifikacji zawodowych
 • mające 50 lat i więcej.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:
 • diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów
 • poradnictwo specjalistyczne
 • trening umiejętności społecznych
 • szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe
Zapewniamy:
 • kadrę z wieloletnim doświadczeniem w obszarze działania aktywizacji społeczno-zawodowej
 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering
Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w województwie warmińsko-mazurskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach mrągowskim i piskim.

w powiecie PISKIM:
 • BIAŁA PISKA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • BIAŁA PISKA (MIASTO)
 • BIAŁA PISKA (OBSZAR WIEJSKI)
 • ORZYSZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • ORZYSZ (MIASTO)
 • ORZYSZ (OBSZAR WIEJSKI)
 • RUCIANE-NIDA (GMINA)

 • RUCIANE-NIDA (MIASTO)
 • RUCIANE-NIDA (OBSZAR WIEJSKI)
w powiecie MRĄGOWSKIM:
 • MIKOŁAJKI (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • MIKOŁAJKI (MIASTO)
 • MIKOŁAJKI (OBSZAR WIEJSKI)
 • MRĄGOWO (GMINA WIEJSKA)
 • PIECKI (GMINA WIEJSKA)
 • SORKWITY (GMINA WIEJSKA)

Wartość Projektu: 537 014,07 zł.
Dofinansowanie Projektu z UE: 456 461,95 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020