Ideą projektu było ukazanie różnorodności i atrakcyjności form młodzieżowego wolontariatu, już funkcjonującego na terenie naszego województwa, celem rozpropagowania takiej aktywności wśród młodych ludzi jako pomysłu na rozwój osobistego potencjału.

Do nakręcenia materiału filmowego wybraliśmy cztery reprezentatywne grupy wolontariatu, z których trzy działają w sformalizowanych strukturach, a jedna powstała oddolnie jako grupa nieformalna. Wszystkie cztery w zestawieniu ze sobą prezentują różne idee, ścieżki i formuły realizowania roli wolontariusza.

Celem realizacji zadania było wzmocnienie pozytywnej oceny społecznej oraz zwiększenie zainteresowania ideą i różnymi formami wolontariatu wśród młodzieży szkolnej od 13 do 19 lat z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wykluczając przy tym osób starszych jako odbiorców pośrednich.

  1. Fundacja Albatros z Dywit, zajmująca się leczeniem i ochroną dzikich zwierząt oraz edukacją ekologiczną. Ich Ptasia Straż to grupa wolontariuszy, którzy po specjalistycznym przeszkoleniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt biorą udział w interwencjach związanych z pomocą rannym, chorym ptakom w swojej okolicy.
  2. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, prowadzące jedyne w regionie „Miejskie Centrum Usług Wolontarystycznych”, które zrzesza i scala wolontariuszy na taką skalę poprzez pośrednictwo pracy dla wolontariuszy, gromadzenie i dystrybucję danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy.
  3. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie, w którym można zostać SIM’em, czyli Społecznym Instruktorem Młodzieżowym – wolontariuszem dobrowolnie działającym na rzecz lokalnej społeczności, zaangażowanym w różne zadania, od akcji polegających na pozyskiwaniu środków na rzecz biedniejszej ludności regionu, przez promowanie PCK.

4. Niezależny Wolontariat Młodzieżowy z Mrągowa, powstały oddolnie przy Mrągowskim Centrum Młodzieży, nastawiony na wspomaganie wydarzeń sportowych, kulturalnych, ekologicznych i kampanii społecznych w przestrzeni