W styczniu bieżącego roku Fundacja „ALE” i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA rozpoczęły projekt realizowany dla rodzin z obszarów wiejskich.

Projekt odbędzie się w na terenie gminy Sorkwity i miejscowości wokół Mrągowa. Do wybranych 16 rodzin w trudnych sytuacjach życiowych dotrze pomoc specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów i innych specjalistów, do których ciężko się dostać lub zwyczajnie nie wiadomo, kogo i gdzie prosić o wsparcie. Niektóre z problemów można szybko i skutecznie rozwiązać, jeśli ma się dostęp do informacji i trafi się w odpowiednie drzwi – tutaj to Fundacja ALE i Stowarzyszenie SYNAPSA zastukają do drzwi potrzebujących. Inne sprawy są nieodwracalne i potrzeba nauczyć się z nimi żyć, tak jak na przykład z niepełnosprawnością. Czasem u źródeł tkwi długotrwały konflikt, nie tylko w samej rodzinie, i pociąga za sobą szereg przykrych następstw, z którymi domownicy nie dają sobie rady. Wtedy dobrze przeprowadzone wsparcie może być ratunkiem.

O projekcie dla osób niewidomych i niedowidzących:

Aleksandra Lemańska z Fundacji „ALE”: Projekt nosi tytuł „Nie ma naszej zgody”, ponieważ naprawdę jej nie dajemy – na co? Nie godzimy się na wykluczenie i gorszą jakość życia ze względu na stan zdrowia,  płeć, wiek, status społeczny i miejsce zamieszkania. Nie zgadzamy się na ograniczenia, które sprawiają, że rodzinie trudno zapewnić zdrowie, bezpieczeństwo i miłość.

Wszystkie działania projektowe mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników.
Co więcej, zostanie zaproponowana specjalna forma wolontariatu na rzecz najmłodszych. Młodzieżowi wolontariusze będą pomagać w nauce, organizować czas wolny oraz zajmować się dziećmi z rodzin biorących udział w projekcie wtedy, kiedy będzie to potrzebne. W projekcie jest również czas i środki na organizację Dni Rodziny, czyli jednodniowych wyjazdów z atrakcjami, oraz powołanie klubów samopomocy w obu gminach, które mogłyby działać po zakończeniu projektu.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Mrągowie i Sorkwitach. W część działań jest zaangażowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt realizowany jest od 1. stycznia 2020 roku do 31. marca 2021 roku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne.
Działanie: 11.02.00: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Poddziałanie: 11.02.03 : Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
Nr Projektu: RPWM.11.02.03-28-0064/19

Lider Projektu:
Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”
11-710 Piecki, Zyzdrojowy Piecek 14
www.alefundacja.pl, tel. + 48 660-739-028

Regulamin