Trzecia edycja Akademii Enklawy sięgnęła poza granice Polski, aby odpowiedzieć na pytanie, czy fenomen Akademii jest czymś lokalnym, związanym z konkretnym miejscem i konkretną grupą ludzi, czy też niesie ze sobą wartościowe rozwiązania dla większej efektywności pracy z młodzieżą w Polsce i na Słowacji, a być może także w innych krajach. Dlatego Partnerzy postawili sobie za cel: 

1) podnieść jakość pracy animacyjnej z młodzieżą w nurcie edukacji pozaformalnej w Mrągowie i Sninie,

2) stworzyć kompendium Akademii Enklawy, czyli przewodnik jak pracować z młodzieżą tymi metodami, 

3) stworzyć system szkolenia coachów młodzieżowych, czyli zainicjować certyfikację nowego zawodu lub kursu doskonalącego dla osób pracujących z młodzieżą, 

4) zainspirować inne lokalne środowiska do wdrażania Akademii Enklawy. Łącząc doświadczenia obu organizacji.


W czerwcu 2016 w obu krajach rozpoczęły się intensywne działania promujące w środowiskach młodzieżowych. Okres wakacyjny był czasem przygotowania i realizacji 5-dniowego szkolenia dla kadry projektu, które stało się podstawą dla opracowania systemu doskonalenia i certyfikacji przyszłych coachów młodzieżowych. Od początku roku szkolnego w Mrągowie ruszyła z nowym programem III edycja Akademii, wypracowując tzw. dynamiczny cykl animacyjny, polegający na aktywizowaniu młodzieży planowo i stopniowo, od akcyjnych wydarzeń do coraz bardziej złożonych form działalności. W Sninie inkubowanie Akademii zaczęło się od spotkań z młodzieżą podczas pozalekcyjnych zajęć Żywotologii – szkolnego programu kształtowania kompetencji psychospołecznych. Początkowe inicjatywy Akademii miały charakter sesji brainstorming, definiujących potrzeby, oczekiwania oraz proponowane kierunki działań, aby finalnie wyjść z pierwszą wspólną akcją w przestrzeń publiczną miasta. W tym samym czasie Partnerzy odbyli u siebie nawzajem wizyty studyjne oraz dodatkowe międzynarodowe spotkanie pod koniec realizacji projektu. Pozwoliły one na weryfikację i korektę procesu wdrażania Akademii w oparciu o know-how obu organizacji oraz specyfikę dwóch środowisk lokalnych, dały także podwaliny pod ostateczną treść kompendium i pozwoliły wypracować plan dalszego rozwoju obu organizacji oraz kontynuacji partnerstwa. 

Finalne seminaria upowszechniające model Akademii oraz rezultaty projektu odbyły się w styczniu 2017. W Mrągowie uczestnikami było 44 przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych z województwa, w Sninie – 42 reprezentantów władz lokalnych, instytucji publicznych i sektora prywatnego. Niezaprzeczalnym rezultatem projektu stało się Kompendium Akademii Enklawy w trzech wersjach językowych (polskiej, słowackiej i angielskiej) jako przewodnik stosowania tej metodyki w pracy z młodzieżą. W obu krajach w działaniach Akademii od września do stycznia wzięło udział kilkuset młodych ludzi, chociaż poziom i tempo dynamicznego cyklu animacyjnego znacznie różniły się od siebie. Potencjał oraz dalsza gotowość polskiej i słowackiej młodzieży do takiej formy aktywności sięgnęły 100%. W stałych zasobach pozostało 10 doświadczonych liderów młodzieżowych w Mrągowie oraz 15 kandydatów w Sninie, gotowych rozpocząć ścieżkę rozwoju liderskiego w Akademii. Dlatego kluczowym kierunkiem kontynuacji działań stało się wdrożenie Programu Liderzy Akademii, podjęte w dwóch formach: rocznego programu rozwojowego dla młodzieży w Mrągowie oraz polsko-słowackiego treningu kompetencyjnego w ramach wymiany międzynarodowej. Rezultatem długofalowym stało się natomiast zawiązanie sieci współpracy lokalnych podmiotów na rzecz wspierania młodzieży w Sninie, a w Mrągowie rozpoczęcie I edycji Programu Akademii Coachów Młodzieżowych na skalę regionalną – jako zadanie publiczne powierzone Fundacji „ALE” przez Samorząd

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +