Zobowiązania uczestnika/uczestniczki Programu Akademia Liderów Zmiany:

ALZ to 24-godzinny program szkoleniowy, w podziale na 3 jednodniowe zjazdy po 8h.

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do intensywnej pracy nad własnym rozwojem, aktywnego uczestnictwa w Programie oraz jak najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Programu narzędzi służących jego rozwojowi, a w szczególności do:

 • Zaangażowania się w systematyczną, intensywną współpracę z mentorem w trakcie realizacji Programu
 • Utrzymywania z mentorem kontaktu telefonicznego i mailowego
 • Uczestnictwa w wydarzeniach zaplanowanych w Programie zgodnie z harmonogramem I edycji 
 • Utrzymywania stałego kontaktu mailowego z realizatorem Programu - Fundacją Edukacji Alternatywnej „ALE”

 

Zasady udziału w Programie: 

 1. Warunkiem ukończenia udziału w Programie Akademia Liderów Zmiany i uzyskania certyfikatu, jest:
 • aktywny udział w co najmniej 80% zajęć (19 godzin) podczas 3 zjazdów szkoleniowych
 • udział w całym pierwszym zjeździe szkoleniowym (nieobecność na pierwszym zjeździe będzie jednoznaczna z usunięciem z listy uczestników)
 • umożliwienie i przygotowanie w miejscu działalności danego Uczestnika/Uczestniczki 1 wizyty mentoringowej
 • uczestnictwo w ewaluacji Programu
 1. 2. Za dzień rozpoczęcia udziału w Programie uważa się dzień podpisania przez Uczestnika/ Uczestniczkę umowy o współpracy dotyczącej udziału w I edycji Programu Akademia Liderów Zmiany ALZ
 2. 3. Uczestnik/Uczestniczka może być nieobecny na maksymalnie 20% zajęć (5 godzin), jednakże wyłącznie w przypadku sytuacji losowych/z powodu ważnych przyczyn osobistych/zdrowotnych. W przypadku w/w przyczyny nieobecności zobowiązany/zobowiązana jest do poinformowania o tym Koordynatora Programu najpóźniej w dniu rozpoczęcia wydarzenia. W pozostałych przypadkach nieobecności wiąże się to z nieukończeniem Programu i koniecznością zwrotu kosztu uczestnictwa w Programie w wysokości 1270 zł.
 3. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Programu Akademia Liderów Zmiany, którego organizatorem jest Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”. Pisemne potwierdzenie obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.
Facebook
YouTube