PROGRAM AKADEMII LIDERÓW ZMIANY

I EDYCJA - 2018

CEL GŁÓWNY: podniesienie poziomu kompetencji 10 lokalnych liderów wiejskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze efektywnego motywowania do zmiany i zarządzania zmianą społeczną, w tym personalnego przywództwa, komunikacji społecznej i animacji środowiskowej w małych wspólnotach lokalnych.

Uczestnicy Akademii ukończą w Mrągowie 24-godzinny program szkoleniowy, a jednocześnie dzięki przepracowaniu wybranych procesów w społeczności lokalnej, konsultacjom zdalnym oraz wizytom mentoringowym połączonym z indywidualnym doradztwem będą mogli zaplanować ścieżkę dalszej aktywności  – wraz z wypracowaną formułą dalszego wzajemnego wspierania się.

Program kończy się uzyskaniem certyfikatu, co jednocześnie otwiera możliwości na dalszą współpracę w realizacji kolejnych edycji programu i innych wspólnych działaniach na rzecz rozwoju uczestniczących w programie osób, organizacji i wspólnot lokalnych.

ZASADY NABORU:

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 10 uczestników. Aplikować do Programu mogą lokalni liderzy: sołtysi, członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, wiejskich klubów sportowych, OSP, przewodniczący kół gospodyń wiejskich i innych grup nieformalnych, duszpasterze, aktywni indywidualni liderzy lokalni. Ze względu na rok wyborczy w I edycji programu ALZ nie uczestniczą radni gmin.

Dodatkowe kryteria dostępu przy większej liczbie zgłoszeń:

1) kandydat ma doświadczenie i osiągnięcia w pełnieniu roli lidera w swojej społeczności – z uwagi na ograniczenia organizacyjne a tym samym merytoryczne programu inwestujemy w realnych, umocowanych społecznie, a nie potencjalnych/początkujących liderów,

2) kandydat reprezentuje niezrzeszoną formalnie grupę/społeczność lokalną – wynika to z faktu, że generalnie obserwuje się niższą aktywność społeczną i obywatelską w społecznościach, gdzie nie jest ona organizowana formalnie przez podmioty prawne (instytucje, organizacje) ,

3) na terenie gminy, którą reprezentuje uczestnik, nie ma centrum wspierania organizacji pozarządowych, centrum aktywności lokalnej ani innego podmiotu wspierającego statutowo oddolną inicjatywność mieszkańców – lider i jego wspólnota lokalna są zdani sami na siebie i na swój potencjał grupy.

 

Program Akademii Liderów Zmiany składa się z 2 części: realizacja programu szkoleniowego wraz z uzyskaniem certyfikatu oraz wizyty mentoringowe

I PROGRAM SZKOLENIOWY:

Aby zrealizować 24-godzinny program szkoleniowy, odbędą się 3 jednodniowe zjazdy po 8h dydaktycznych, w dni wolne od pracy (soboty), w Mrągowie. Zjazdy będą prowadzone przez zespół Fundacji „ALE” oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych.

Merytorycznie program obejmuje:

Obszar 1: WYKORZYSTANIE OSOBISTEGO POTENCJAŁU DO WPROWADZANIA ZMIANY.

 1. Diagnoza osobistego poziomu proaktywności życiowej i reagowania na zmiany
 2. Mój styl liderski w mojej społeczności lokalnej – potencjał i zagrożenia
 3. Kompetencje lidera do inicjowania zmiany społecznej na obszarach wiejskich

Obszar 2: DIAGNOZA SPOŁECZNA W INICJOWANIU ZMIANY

 1. Aktywne słuchanie i asertywna komunikacja jako narzędzia bezpośredniej diagnozy potrzeb społecznych
 2. Towarzyszenie w drodze ku zmianie: Potrzeba – Wizja – Działanie
 3. Etyka w rzeczniczej służbie lidera: gdzie kończy się rzecznictwo, a zaczyna władza?

Obszar 3: ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W MAŁYCH WSPÓLNOTACH LOKALNYCH

 1. Motywowanie do zmiany
 2. Fazy reagowania na zmianę a rola lidera w przeprowadzaniu przez zmianę
 3. Pomost w przyszłość: umiejętność wspólnego planowania rozwoju

 

Pomiędzy zjazdami (odstęp czasowy: min. 2 miesiące) odbywać się będzie praca własna uczestników, zaplanowana wspólnie z trenerami podczas zjazdów i moderowana zdalnie przez trenerów i mentorów (każdemu uczestnikowi przysługują po każdym zjeździe 2 godziny zdalnych konsultacji z wybranym prowadzącym – przez rozmowę telefoniczną lub videokonferencję). Praca własna nawiązuje do treści szkoleniowych i zakłada włączenie członków własnej społeczności lokalnej we wspólne zadanie inicjujące zmianę.

II WIZYTY MENTORINGOWE

Przeprowadzone jednokrotnie w miejscach codziennej działalności uczestników, pomiędzy II a III zjazdem, służą:

 1. a) wsparciu we wdrażaniu treści programu i ewaluacji rezultatów,
 2. b) zaplanowaniu dalszej ścieżki rozwoju liderskiego w obszarze inicjowania i przeprowadzania zmiany społecznej.

Każdy uczestnik pozostaje pod opieką jednego mentora z zespołu Fundacji „ALE” przez cały czas trwania programu.

Facebook
YouTube