PROGRAM AKADEMII LIDERÓW POZARZĄDOWYCH ALPY

I EDYCJA - 2018

CEL GŁÓWNY: podniesienie potencjału i standardów działalności III sektora z obszarów defaworyzowanych, tj. gmin wiejskich oraz średnich miast gminnych i powiatowych, do pełnienia roli silnych partnerów dla samorządów lokalnych.

Dzięki Akademii ALPY 10 osób pełniących stałe funkcje i zaangażowanych w działalność swoich organizacji ukończy w Mrągowie 30-godzinny program szkoleniowy, podwyższając swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowania wiarygodnej marki organizacji, efektywnego prowadzenie dialogu z sektorem publicznym z partycypacyjnym udziałem w tworzeniu polityk publicznych, oraz kreowaniu profesjonalnych usług w ramach realizacji zadań własnych samorządów. Jednocześnie dzięki przepracowaniu wybranych procesów w społeczności lokalnej, konsultacjom zdalnym oraz wizytom mentoringowym zostaną opracowane plany strategicznego rozwoju dla każdej organizacji – wraz z wypracowaną formułą dalszego wzajemnego wspierania się.

Program kończy się uzyskaniem certyfikatu ALPY, co jednocześnie otwiera możliwości na dalszą współpracę w realizacji kolejnych edycji programu i innych wspólnych działaniach na rzecz rozwoju uczestniczących w programie organizacji.

ZASADY NABORU:

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 10 organizacji z co najmniej 3 powiatów. Maksymalna liczba organizacji z jednego powiatu: 4. Z jednej organizacji wziąć udział może tylko jedna osoba.

Kryterium dostępu stanowi reprezentowanie organizacji pozarządowej mającej siedzibę
i działającej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego              

Dodatkowe kryteria dostępu przy większej liczbie zgłoszeń:

1) organizacja ma siedzibę i działa na terenie powiatu, którego miasto powiatowe nie przekracza 30 tys.mieszkańców – wynika to z faktu, że tzw. miasta średnie, tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze, mają również uboższy kapitał ludzki i trudniejsze warunki dla rozwoju organizacji pozarządowych, w tym dostęp do funduszy publicznych, infrastruktury, wsparcia innych organizacji,

2) na terenie powiatu, gdzie ma siedzibę i działa organizacja, nie ma centrum wspierania organizacji pozarządowych ani innego podmiotu świadczącego kompleksowe usługi doradczo-szkoleniowe, z których organizacja może bezpłatnie skorzystać.

 

Kryteria selekcji przy większej liczbie zgłoszeń będą następujące:

1) stabilność zasobów osobowych organizacji (kadra zarządcza zatrudniona na stałe-najwyższa ocena, zatrudniona czasowo, np. w projektach – średnia ocena, stały wolontariat – najmniej punktów)

2) stabilność przychodów organizacji (punktowana najwyżej przy stałych źródłach, np. corocznych kontraktach z JST, działalności gospodarczej, średnio – przy regularnie realizowanych projektach, krótszych zadaniach publicznych, najniżej – przy przychodach wyłącznie ze składek członkowskich, darowizn, itp.).

Program ALPY składa się z 2 części: realizacja programu szkoleniowego wraz z uzyskaniem certyfikatu oraz wizyty mentoringowe.

I. PROGRAM SZKOLENIOWY:

Aby zrealizować 30-godzinny program szkoleniowy, odbędą się 3 jednodniowe zjazdy po 10h dydaktycznych, w dni wolne od pracy (soboty), w Mrągowie. Zjazdy będą prowadzone przez zespół Fundacji „ALE” oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych.

Merytorycznie program obejmuje:

Obszar 1: PREZENTACJA.

Budowanie marki organizacji: jak być wiarygodnym, a nie wiarołomnym?

a) Zarządzanie przekazem zewnętrznym
b) Działalność rzecznicza na co dzień

Obszar 2: PARTYCYPACJA

Prowadzenie dialogu międzysektorowego: jak się porozumiewać, a nie tylko rozmawiać?

a) Skuteczna komunikacja w kontaktach z administracją publiczną
b) Partycypacja w tworzeniu polityk publicznych

Obszar 3: PROFESJONALIZACJA

Profesjonalizacja usług: jak współpracować, a nie „żerować”?

a) Rzetelna diagnoza społeczna w obszarach zadań publicznych
b) Budowanie oferty współpracy dla samorządów

Pomiędzy zjazdami (odstęp czasowy: min. 2 miesiące) odbywać się będzie praca własna uczestników, zaplanowana wspólnie z trenerami podczas zjazdów i moderowana zdalnie przez trenerów i mentorów (każdemu uczestnikowi przysługują po każdym zjeździe 2 godziny zdalnych konsultacji z wybranym prowadzącym – przez rozmowę telefoniczną lub videokonferencję). Praca własna nawiązuje do treści szkoleniowych i zakłada włączenie członków własnej organizacji, pracowników/wolontariuszy i społeczność lokalną we wspólne zadanie, testujące w praktyce mechanizmy w/w trzech obszarów (PREZENTACJA, PARTYCYPACJA, PROFESJONALIZACJA).

II. WIZYTY MENTORINGOWE

Program zawiera także wizyty mentoringowe, przeprowadzone jednokrotnie w miejscach codziennej działalności organizacji uczestników, pomiędzy II a III zjazdem, które służą:
a) wsparciu we wdrażaniu treści  programu i ewaluacji rezultatów,
b) zaplanowaniu dalszej strategicznej ścieżki rozwoju dla organizacji w trzech programowych obszarach: PREZENTACJA, PARTYCYPACJA, PROFESJONALIZACJA.

Każdy uczestnik pozostaje pod opieką jednego mentora z zespołu Fundacji „ALE” przez cały czas trwania programu.

 

Facebook
YouTube