logo_kajak

O projekcie pl

Projekt „Kajakami w przeszłość” zakiełkował na wiosnę w głowach kilku dziewczyn z Gimnazjum w Pieckach. Zafascynowane innymi kulturami, zwłaszcza tymi bardziej odległymi, postanowiły „ugościć” je w krainie wielkich mazurskich jezior. Stąd już niedaleko było do pomysłu połączenia spływu kajakowego z wyprawą w głąb galindzkiej, pruskiej i krzyżackiej przeszłości. W międzynarodowym składzie młodzieży z trzech krajów miało dokonać się odkrywanie historii na nowo: w działaniu, w ruchu, w zabawie i we własnym doświadczeniu – po prostu inaczej niż w szkole. Główna idea wymiany to wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: po co nam dzisiaj sięgać do przeszłości i jak można o niej opowiedzieć innym?

Dalsza historia potoczyła się szybko: znaleźliśmy partnerów za granicą, napisaliśmy wniosek i w maju złożyliśmy go do Programu Młodzież w Działaniu. W lipcu okazało się, że mamy powody do radości, nasz projekt otrzymał pozytywną ocenę! I tak oto w drugiej połowie sierpnia 27 uczestników z Polski, Turcji i Chorwacji w wieku 15-29 lat spotkało się nad brzegiem mazurskiej rzeki Krutyni. Przez 7 dni podróżowaliśmy „na mokro” jedną z najsłynniejszych polskich tras kajakowych, a jednocześnie „na sucho” w głąb trzech kultur. Podczas wymiany każda grupa wprowadzała pozostałe w świat swojej historii, kuchni, zwyczajów, muzyki, tańca i języka. W trakcie kilkuetapowej gry terenowej wszystkie grupy szukały śladów dawnego plemienia Galindów i poznawały przeszłe losy ich ziem. Zwiedziliśmy współczesną osadę Galindów w Iznocie, Mikołajki, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Poza wrażeniami na bieżąco dzieliliśmy się historiami w własnego dzieciństwa i pomysłami na to, jak dzisiaj można uczyć historii w sposób nietypowy i zaskakujący. Nasze wspólne doświadczenia dokumentowaliśmy filmami i zdjęciami (zobacz: Dzień po dniu).

Projekt nie zakończył się wraz z pożegnaniem w Iznocie i powrotem do domów w Pieckach, Szczytnie, Chorwacji i Turcji. O tym, co już się wydarzyło po wymianie, i co jeszcze się wydarzy, można przeczytać w zakładce Co dalej? A pod hasłem Nasi Galindowie kryją się sprawcy i uczestnicy całego zamieszania – w oryginalnych galindzkich strojach.


 

About the project uk

"Kayaking in the past" sprouted in the spring in the minds of a few girls from Gymnasium in Piecki . Fascinated by other cultures, especially those more distant from Poland, they decided to "entertain" them in the land of the great Masurian lakes. From that moment it was a close connection to the idea of kayaking expedition into Galinds’, Prussians’ and the Crusaders’ past. The international team of the youth from three countries would have to make ​​a discovery of history again: in action, in motion, in play and in their own experience - just in different way than at school. The main idea of ​​the exchange was looking for answers to the question: why shall we now go to the past and how can we tell others about it?

Further history turned out quickly. We found partners abroad, we fulfilled an application form and in May we made it to the Youth in Action Programme. In July it turned out that we have reason to celebrate: our project received a positive evaluation! And so in the second half of August, 27 participants from Poland, Turkey and Croatia, at the age of 15-29 years, met on the banks of Krutynia river Krutynia in Mazury region. For 7 days we traveled "wet" and “dry”: one of the most famous Polish canoeing routes and into the three cultures. During the exchange each group introduced others to the world of its history , cuisine , customs , music, dance and language. During several stages of the outdoor game all teams were looking for the traces of the ancient tribe called Galinds and learned about the past of their lands. We visited the village of Galinds in Iznota , Mikołajki and Wild Animal Park in Kadzidłowo. Besides current impressions we shared stories from our childhood, and also ideas how we can teach history today in unusual and surprising way. We documented our experiences on video and photos (see Day after day).

The project has not ended with the farewell in Iznota and returning back to our homes in Piecki , Szczytno , Croatia and Turkey. To read what has happened after the exchange and what else happens, you can go to the section What's next? And in the section Our Galinds you can find hide participants of the exchange - in the original Galinds’ costumes.

 

belka_dol

Facebook
YouTube